A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI SOROZAT

1905-ben, a Magyar Nyelv megindulásával egy időben a Társaság választmánya elhatározta, hogy a folyóiratban megjelent fontosabb értekezéseket külön füzetekben is közzéteszi. 1907-ig 6 különnyomat látott napvilágot. Az 1907 december 10-én tartott választmányi ülés döntött arról, hogy a különnyomatok "A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai" (rövidítve MNyTK.) sorozatcím alatt jelenjenek meg, folyamatos számozással, és ez a számozás utólag a már megjelent füzetekre is kiterjedjen. Később a sorozatban olyan nagyobb terjedelmű tanulmányok, könyvek, forrásmunkák, konferenciaanyagok stb. is megjelentek, amelyek nem a Magyar Nyelv különnyomataiként születtek meg. 2005-ig az MNyTK. sorozat a 224. számát érte el.

A sorszám előtt álló csillag (*) a még kapható köteteket jelzi. (Egyéb megvásárolható kiadványokat l. itt.).

 

 

 1. Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. 1905. 23 lap

 2. Szily Kálmán: A mágnás-czim a magyarban. 1905. 18 lap

 3. Pápay József: Reguly Antal emlékezete. 1905. 28 lap

 4. Balassa József: A nép nyelvének tanulmányozása. 1905. 13 lap

 5. Erdélyi Lajos: Nyelvjárásaink ügye és teendőink. 1905. 27 lap

 6. Réthei Prikkel Marián: A magyar táncznyelv. 1906. 24 lap

 7. Gombocz Zoltán: Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. 1908. 108 lap

 8. Melich János: Az Orthographia Vngarica és a magyar helyesírás. 1908. 31 lap

 9. Szeremley Császár Loránd: Jelentés-tanulmányok. 1909. 36 lap

 10. Kóssa Gyula: Régi magyar gyógyszernevek. 1909. 53 lap

*11. Gombocz Zoltán: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz. 1910. 27 lap 500 Ft

 12. Tolnai Vilmos: A szólásokról. 1910. 57 lap

 13. Melich János: Nyelvünk szláv jövevényszavai. 1910. 31 lap

*14. Melich János: A magyar tárgyas igeragozás. 1914. 76 lap 1000 Ft

 15. Melich János: Keresztneveinkről. 1914. 32 lap

 16. Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink. 1915. 52 lap

 17. Hóman Bálint: A székelyek eredete. 1921. 18 lap

 18. Sági István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. 1922. 105 lap

 19. Gragger Róbert: Ómagyar Máriasiralom. 1923. 15 lap

 20. Jakubovich Emil: Adalékok a legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez. 1924. 19 lap

 21. Vitéz Házi Jenő: A soproni magyar-latin szójegyzékhez. 1921. 20 lap

 22. Csűry Bálint: A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái. 1925. 44 lap

 23. Szinnyei József: A Halotti Beszéd hang- és alaktana. 1926. 48. lap

 24. Balogh József: Szent Gellért és a Symphonia Ungarorum. 1926. 16 lap

 25. Kniezsa István: A magyar helyesírás a tatárjárásig. 1928. 32 lap

*26. Fludorovits Jolán: Latin jövevényszavaink hangtana. 1930. 48 lap 1000 Ft

 27. Moravcsik Gyula: Az onogurok történetéhez. 1930. 37 lap

*28. Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmódok. 1930. 176 lap 2000 Ft

 29. Bárczi Géza: A "pesti nyelv". 1932. 37 lap

 30. Németh Gyula: A nagyszentmiklósi kincs feliratai. 1932. 35 lap

 31. Gyalmos János: Latin eredetű képzőink. 1933. 27 lap

 32. Hartnagel Erzsébet: Újabb német jövevényszavainkról. 1933. 31 lap

*33. Laziczius Gyula: Bevezetés a fonológiába. 1932. 109 lap 2500 Ft

 34. Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás. 1934. 62 lap

 35. Jakubovich Emil: A székely rovásírás legrégibb ábécéi. 1935. 16 lap + 4 melléklet

 36. Melich János: Gombocz Zoltán emlékezete. 1936. 26 lap

 37. Zsirai Miklós: Budenz József. 1936. 16 lap

 38. Csűry Bálint: Mássalhangzónyúlás, ikerítődés a szamosháti nyelvjárásban. 1937. 26 lap

*39. Kispál Magdolna: A napszakok nevei az ugor nyelvekben. 1938. 43 lap 1000 Ft

*40. Szende Aladár: A XVI. század nyelvszemlélete. 1938. 58 lap 1000 Ft

 41. Baboss R. Ernő: A causatív igeképzés. 1938. 30 lap

 42. Melich János: Jelentéstani kérdések. 1938. 33 lap

*43. Kálmán Béla: Obi-ugor állatnevek. 1938. 31 lap 1000 Ft

*44. Vértes O. András: Az u és v hangok jelentéstörténetéhez. 1939. 27 lap 500 Ft

 45. Úrhegyi Emília: Turóc megye helynevei. 1939. 42 lap

 46. Csűry Bálint: A szamosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története. 1939. 17 lap

*47. Szepesy Gyula: Az isten-adta-féle szerkezetek a finnugor nyelvekben. 1939. 32 lap 800 Ft

*48. Danczi Villebald: A kürti nyelvjárás hangtana. 1939. 47 lap 1000 Ft

*49. Zsinka István: A beszédrészek magyar elnevezéseinek története. 1939. 24 lap 500 Ft

*50. Pais Dezső: A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék. 1939. 40 lap 800 Ft

 51. Melich János: Brünn nevéről. 1940. 19 lap

*52. Melich János: Latin jövevényszavaink végződésének alakulásmódjáról. 1940. 29 lap 500 Ft

*53. Mikesy Sándor: Szabolcs vármegye középkori víznevei. 1940. 31 lap 500 Ft

*54. Csűry Bálint - Kovács István: Adalékok a magyar népnyelv e-é féle hangjaihoz. 1940. 28 lap 500 Ft

*55. Bakó Elemér - Sovijärvi Antti: Adalékok a magyar és finn nyelv i-í, u-ú, ü-ű hangjainak fiziológiai-akusztikai összehasonlításához. 1940. 20 lap 500 Ft

*56. Szabó T. Attila: Csűry Bálint emlékezete. 1941. 16 lap 500 Ft

*57. Nagy J. Béla: Köznyelvi kiejtésünk. 1941. 15 lap 500 Ft

*58. Gácser Imre: Az 1211. évi tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátosságai. 1941. 34 lap 500 Ft

*59. Terestyéni Cz. Ferenc: Magyar közszói eredetű személynevek az 1211-i tihanyi összeírásban. 1941. 60 lap 600 Ft

*60. H. Németh Gyula: Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban. 1941. 76 lap 1000 Ft

*61. Horváth Károly: Az sz-szel és d-vel bővülő v tövű igék története. 1941. 38 lap 800 Ft

 62. Hegedűs Lajos: Elektro-akusztikai berendezések a beszéd- és nyelvjáráskutatás szolgálatában. 1941. 24 lap+ 8 lap melléklet

 63. Bánhidi Zoltán: A magyar nyelv összetett igealakjai. 1941. 42 lap

 64. Galambos László: A szentírás eredetű személynevek a Váradi regestrumban. 1942. 48 lap

 65. Laziczius Gyula: Egy nagy pör felújítása. 1943. 39 lap

 66. Bakó Elemér: A nagysárréti népnyelv beszélt magánhangzóinak fiziológiai tulajdonságai. 1943. 31 lap

 67. Györke József: Tő, képző, rag. 1943. 43 lap

 68. Haluszka Margit: Az u és o hangokkal kapcsolatos magyar hangtörténeti kérdések megvilágítása. 1943. 36 lap

 69. Deme László: Hangátvetés a magyarban. 1943. 56 lap

*70. B. Simon Renée: Mutató a Murmelius-féle latin-magyar szójegyzékhez. 1944. 46 lap 500 Ft

*71. Hadnagy László: Fábchich József mint nyelvész. 1944. 44 lap 500 Ft

*72. Lovas Rózsa: A magyar impresszionista költészet stílusformái. 1944. 44 lap 500 Ft

*73. Karinthy Ferenc: Olasz jövevényszavaink. 1947. 48 lap 600 Ft

74. Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzi nevei. 1947. 52 lap

 75. Pais Dezső: REG. A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből. 1949. 19 lap

 76. Hajdú Péter: A szamojéd népek és nyelvek. 1949. 20 lap

*77. Gombocz Zoltán: Hangtörténet. 1950. 40 lap 500 Ft

 78. Pais Dezső: Irányelvek a magyar hangtörténet tárgyalásában. 1950. 24 lap.

*79. Pais Dezső: Két fejezet a mondattanból. 1950. 30 lap 500 Ft

 80. Berrár Jolán: Női neveink 1400-ig. 1952. 63 lap

 81. Pais Dezső: Árpád-és Anjou-kori mulattatóink. 1953. 16 lap

 82. Kardos Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. 1953. 58 lap

 83. A szegedi nyelvészkongresszus anyaga. 1953. 244 lap

 84. Czeglédy Károly: IV-IX. századi népmozgalmak a steppén. 1954. 45 lap

*85. Szabó Dénes: A dömösi adománylevél hely- és vízrajza. 1954. 45 lap 500 Ft

*86. Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-ből. 1954. 84 lap + mellékletek 1000 Ft

*87. O. Nagy Gábor: Mi a szólás? 1954. 28 lap 500 Ft

*88. Gyalmos János: A -beli névszóképző. 1954. 91 lap 500 Ft

*89. Hadrovics László: Az ómagyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. 1955. 100 lap 1000 Ft

 90. Lőrincze Lajos: A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. 1955. 83 lap + mellékletek

 91. Kovalovszky Miklós: Gombocz Zoltán. 1955. 19 lap

 92. Horváth János - Imre Samu: Szabács viadala hitelességének kérdéséhez. 1956. 29 lap 500 Ft

*93. A magyar bilabiális v hang kérdéséhez (Petrovici Emil előadása és a vele kapcsolatos hozzászólások). 1956. 22 lap 500 Ft

*94. Balassa Zsigmond: A lovak orvossága. Közreadja Ekhardt Sándor. 1957. 36 lap 400 Ft

*95. Kázmér Miklós: Alsószigetköz földrajzi nevei. 1957. 79 lap 1000 Ft

 96. Mikesy Sándor szerk.: Szinnyei József emlékezete. 1857-1957. 1958. 23 lap

 97. Szinnyei József: A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák. 1958. 28 lap + 3 lap melléklet

 98. Lakó György Hegedűs Lajos - Kálmán Béla: A VIII. nemzetközi nyelvészkongresszus. 1958. 20 lap

*99. Nagy J. Béla - Kovalovszky Miklós - Bóka László - Pais Dezső: Horváth Jánosról. 1958. 31 lap 500 Ft

*100. Horváth János: Versritmusú szólások a kötetlen beszédben. 1958. 31 lap 500 Ft

*101. R. Hutás Magdolna: Az ételkészítés műveleteinek és eszközeinek nyelvi kifejezései legrégibb szakácskönyvünkben. 1958. 78 lap 800 Ft

*102. H. Fekete Péter: Hajdúböszörmény helyneveinek adattára. 1959. 124 lap 1000 Ft

*103. Káldy-Nagy Gyula: Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai. 1960. 144 lap 2000 Ft

 104. Sulán Béla: Jelentéstani jegyzetek. 1962. 14 lap

*105. Bálint Sándor: Az 1512. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. 1963. 79 lap 800 Ft

*106. Szíj Rezső: Várpalota nyelvjárása 1696-1831 között. 1963. 22 lap 400 Ft

*107. Szabó T. Attila: Gáspár János tájszógyűjteményei. 1838-1845. 1964. 37 lap 400 Ft

*108. Schramm Ferenc: 1790-1819 közti körözőlevelek nyelvi és néprajzi adatai. 1964. 37 lap 500 Ft

*109. Végh József: A nevezetesebb külföldi nyelvjárási szókincsgyűjtések és a magyar szókincsarchívum terve. 1964. 32 lap 500 Ft

 110. Deme László: Helyesírási rendszerünk logikája. 1965. 41 lap

 111. Kovalovszky Miklós: Egy Ady-vers világa. 1965. 75 lap

*112. Deme László: A Kazinczy-érmek és a helyes magyar kiejtés kérdései. 1965. 16 lap 400 Ft

*113. Várkonyi Imre: A Somogy megyei ö-ző nyelvjárás. 1965. 98 lap 1000 Ft

*114. Kelemen József: Gépi adatgyűjtés és adatfeldolgozás a lexikográfia szolgálatában. 1966. 54 lap 400 Ft

*115. Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana. 1966. 24 lap 500 Ft

*116. Penavin Olga: A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. 1966. 150 lap 1000 Ft

 117. Hutterer Miklós - Mészáros György: A lovári cigány dialektus leíró nyelvtana. 1966. 95 lap

 118. Kelemen József: Lyukkártya rendszerű adatgyűjtés és adatfeldolgozás a nyelvtudományban. 1967. 40 lap + 8 lap melléklet

119. Jacobson Roman - Lotz János: Két tanulmány. 1968. 19 lap

 120. Grétsy László - Szathmári István szerk.: Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. (Egri konferencia). 1967. 277 lap

*121. E. Abaffy Erzsébet: Dunántúli misszilisek a XVI. századból. 1968. 72 lap 800 Ft

*122. Lotz János: Egy nyelvtani modell. 1968. 16 lap 500 Ft

*123. Kiss Lajos: Kniezsa István. 1968. 24 lap 400 Ft

*124. Erdődi József: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. 1970. 179 lap 1000 Ft

 125. Pelle Béláné szerk.: Heves megye földrajzi nevei. 1970. 231 lap

 126. Püspöki Nagy Péter: A felsőszemerédi rovásemlék. 1971. 22 lap

 127. Bálint Sándor: Szegedi példabeszédek és jeles mondások. 1972. 171 lap

*128. Hajdú Mihály: Sopron környékének magyar becézőnevei. (1700-1970). 59 lap 600 Ft

 129. Benkő Loránd: Tudnivalók a Magyar Nyelv közleményeinek alakításmódjához. 1972. 62 lap

 130. Éder Zoltán: A magyar nyelvtudomány történetére vonatkozó munkálatok az utóbbi negyedszázadban (1945-1970). 1972. 43 lap

 131. Gulya János - Szathmári István szerk.: Sajnovics János emlékünnepség és tudománytörténeti szimpozion. 1974. 157 lap

*132. XVI-XVIII. századi földrajzi nevek az Országos Levéltár "Urbaria et Conscriptiones" gyűjteményében. Közread.: Schram Ferenc. 1973. 185 lap

*133. Szathmári István szerk.: Nyelvtudományi vándorgyűlés. 1973. 79 lap 600 Ft

 134. Kiss Lajos: Melich János emlékezete. 1973. 17 lap

*135. Vekerdi József - Mészáros György: A magyarországi oláhcigány nyelvjárás mondattana. 1974. 164 lap 800 Ft

*136. Szathmári István: A százéves Magyar Nyelvőr és a magyar stilisztika. 1974. 19 lap 400 Ft

*137. Deme László: Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról. 1974. 52 lap 400 Ft

*138. Szathmári István szerk.: Anyanyelvünk az iskolában. 1978. 269 lap 1000 Ft

*139. Molnár József szerk.: A beszédszimpozion magyar előadásai. 1978. 94 lap + 17 lap melléklet 600 Ft

*140. Szathmári István - Ördög Ferenc szerk.: Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen. 1975. 202 lap + melléklet

*141. Király Péter: A magyarok említése a Konstantin- és a Method legendában. 1974. 70 lap 600 Ft

*142. Rácz Endre: Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről. 1975. 14 lap 400 Ft

*143. Sallai János - Szende Tamás: A szünet mint funkció. 1975. 36 lap + 10 lap melléklet 400 Ft

*144. Heves megye földrajzi nevei. II. Füzesabonyi járás. Közzéteszi: Pelle Béláné. 1976. 177 lap 1000 Ft

*145. Heves megye földrajzi nevei. III. Hevesi járás. Közzéteszi: Pelle Béláné. 1980. 191 lap 1000 Ft

*146. D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós. Gegő Elek. 1978. 55 lap 400 Ft

 147. Zelliger Erzsébet: A kupuszinai nyelvjárás igeragozási rendszere. 1977. 59 lap

*148. Király Péter: A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában. 1977. 59 lap 500 Ft

*149. Rácz Endre: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. 1977. 45 lap 400 Ft

*150. Szathmári István: Bárczi Géza és a magyar nyelvtudomány. 1978. 34 lap 400 Ft

*151. Erdődi József: Időszámításunk. 1978. 23 lap + melléklet

*152. Raisz Rózsa: Tudományos tevékenységi formák a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1904-től 1945-ig terjedő működésében. 1979. 56 + 15 lap melléklet 400 Ft

*153. Mészáros György: A magyarországi szinto cigányok. 1980. 45 lap 400 Ft

 154. Szathmári István - Várkonyi Imre szerk.: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. 1979. 148 lap

*155. Papp Ferenc: Lomonoszov, Kalmár György és a csúdok. 1980. 12 lap 400 Ft

*156. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Veszprém megye földrajzi nevei. I. A tapolcai járás. 1982. 328 lap

*157. 75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1980. 45 lap 400 Ft

 158. Pusztay János: Az uráli-paleoszibériai kapcsolatok kérdéséhez. 1980. 62 lap

 159. Kiss Jenő: Nyelvjárási tanulmányok. 1981. 55 lap

*160. Hajdú Mihály - Rácz Endre szerk.: Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. 1981. 266 lap

*161. Emlékezés Mészöly Gedeonra. 1981. 77 lap 400 FT

*162. Deme László: Közigazgatásunk nyelve. 1982. 51 lap 500 Ft

*163. Szabó József: Nyelvjárási szöveggyűjtemény Nagykónyiból. 1982. 170 lap 800 Ft

*164. Kiss Jenő: Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattanából. 1982. 93 lap 800 Ft

*165. Lotz János: Az igék alakja a Jókai-kódexben. 1982. 36 lap 400 Ft

 166. Balázs János: Az areális nyelvészeti kutatások története, módszerei és főbb eredményei. 1983. 112 lap

*167. Schlachter, Wolfgang - Pusztay János: Morpho-semantische Untersuchung des ungarischen Verbalpräfixes el-. 1983. 393 lap 1000 Ft

*168. Rácz Sándor: Földeák és környéke tájszótára. 1984. 145 lap 1500 Ft

*169. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Komárom megye földrajzi nevei. 1985. 494 lap 2500 Ft

*170. Békési Imre szerk.: Név és névkutatás. 1985. 240 lap

*171. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Veszprém megye földrajzi nevei II. A pápai járás. 1987. 391 lap

*172. Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. 1985. 76 lap 1000 Ft

*173. Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere. 1986. 64 lap 500 Ft

 174. Zsirai Miklós: Jugria. 1985. 122 lap

*175. Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? 1985. 54 lap

*176. Tóth Imre: Ipoly menti palóc tájszótár. 1987. 290 lap 2000 Ft

*177. Pusztay János: Analóg vonások az uráli és paleoszibériai nyelvek névszói rendszerében. 1987. 114 lap 600 Ft

*178. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Zala megye földrajzi nevei. A keszthelyi járás. 1989. 157 lap

*179. Vértes O. András: Érzelmi világunk és a nyelv történeti változásának kölcsönhatása. 1987. 46 lap 500 Ft

*180. Gálffy Mózes: Székelyföldi tájszók. 1987. 46 lap 400 Ft

*181. Pelle Béláné szerk.: Heves megye földrajzi nevei IV. A gyöngyösi járás. Hatvan és környéke. Eger. 1988. 459 lap 2500 Ft

*182. Guttmann Miklós - Köbölkuti Katalin: Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza. 1987. 231 lap 1500 Ft

 183. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Névtudomány és művelődéstörténet. 1989. 389 lap + melléklet

*184. Ördög Ferenc szerk.: Népnyelvkutatás és iskola. 1988. 42 lap 500 Ft

*185. Sylvester János latin magyar nyelvtana. Ford. C. Vladár Zsuzsa. 1989. 89 lap 1500 Ft

*186. Király Lajos: Nyelvjárási jelenséghatárok a Dél-Dunántúlon. 1980. 111 lap

*187. Mátai Mária: Igekötőrendszerünk történetéből. 1989. 44 lap 500 Ft

*188. Benkő Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. 1990. 40 lap 600 Ft

 189. Fekete Péter - V. Raisz Rózsa szerk.: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1190. 168 lap

*190. Kiss Jenő: A mihályi nyelvjárás változásai 1889 és 1989 között. 1990. 91 lap 1000 Ft

 191. Fekete Antal: Keresztneveink nyomában. 1991. 112 lap + melléklet

*192. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Veszprém megye földrajzi nevei III. Az ajkai járás. 1991. 421 lap 2500 Ft

*193. Gálffy Mózes - Márton Gyula - Szabó T. Attila szerk.: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. I-II. 1991. 608 lap 4000 Ft

*194. Balogh Lajos - Ördög Ferenc - Varga Mária szerk.: Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. 2000. 750 lap 3500 Ft

 195. Ábrahám Imre: Nyúl község nyelvkincse. 1991. 212 lap

 196. Fekete Péter - V. Raisz Rózsa szerk.: A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. 1993. 310 lap

 197. Szikszainé Nagy Irma: Az ikerítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar nyelvben. 1993. 185 lap

 198. Szende Aladár szerk.: Anyanyelvi nevelés-embernevelés. Országos Anyanyelv-oktatási napok. Eger. 1994. júl. 4-7. 1995. 345 lap

*199. Régi magyar Georgica-fordítás. Közzéteszi: Borzsák István - Kecskeméti Gábor. 1993. 159 lap 800 Ft

 200. Szathmári István - E. Abaffy Erzsébet - B. Lőrinczy Éva szerk.: Bárczi Géza emlékkönyv. 1994. 218 lap

*201. A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana. A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusának bevezető előadásai. Eger. 1994. 41 lap 600 Ft

 202. Guttmann Miklós: A táji jelenségek vizsgálata tíz és tizennégy évesek beszélt nyelvében Nyugat-Dunántúlon. 1995. 116 lap

 203. Bokor József: Regionális lexikológiai vizsgálatok a nyugati magyar nyelvterületen. 1995. 117 lap

 204. Büky Béla: A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban. 1996. 365 lap

*205. Rácz János: A magyar nyelv halnevei. 1996. 212 lap

*206. Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei. 1996. 115 lap 1500 Ft

 207. V. Raisz Rózsa szerk.: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. 1996. 446 lap

 208. Rácz János: Kétszáz magyar szőlőnév. 1997. 144 lap

 209. Gergely Piroska - Hajdú Mihály szerk.: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. I-II. 1997. 622 lap

 210. Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. I. Kiskunfélegyháza és környéke. Közzéteszi: Fekete János. 1997. 118 lap

*211. Vörös Ottó: Vízrajzi köznevek szóföldrajzi nevei és jelentéstani vizsgálata. 1999. 64 lap + melléklet

*212. V. Raisz Rózsa - H. Varga Gyula szerk.: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I-II. 1999. 738 lap 3500

*213. Pusztay János szerk.: Balázs János emlékülés. 2000. 73 lap 800 Ft

*214. Zilahi Lajos: Püspökladányi tájszótár. 2004. 129 lap 1200 Ft

*215. Kiss Jenő szerk.: Révai Miklós-jubileum. 2000. 133 lap

*216. Raisz Rózsa - Zimányi Árpád szerk.: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. XIV. Anyanyelv-oktatási napok. Eger, 2001. július 2-12. V. 2002. 365 lap 2000 Ft

*217. Benkő Loránd: Nyárádmente földrajzi nevei. 2001. 60 lap 700 Ft

*218. Horváthné Kispéter Zsuzsanna szerk.: A magyar nyelv és a magyar nyelvoktatás helyzete Romániában. Nyelvészeti tanácskozás Jászberényben 2002. augusztus 2. 2003. 65 lap

*219. B. Gergely Piroska: A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és ellenreformáció korában. 2003. 1000 Ft

*220. Sajtos József: Sárvízmenti nyelvatlasz. 2004. 248 lap

*221. Kiss Jenő szerk.: Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. 2004. 285 lap

222. Szenczi Molnár Albert: Novae Grammaticae Ungaricae libri duo. Új magyar grammatika két könyvben. Hasonmás + fordítás. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2004. 452 lap Könyvárusi forgalomban nem kapható!

*223. Király Lajos: Somogy-Zalai Nyelvatlasz. 2005. 370 lap

*224. Vörös Ferenc szerk.: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. 2005. 163 lap 1500 Ft

*225. Vörös Ferenc szerk.: Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán. 2005. jún. 2-4. 2006. 192 lap 1500 Ft

*226. Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. 2006. 116 lap 2000 Ft

*226. PERSZLÉNYI PÁL: A magyar nyelv grammatikája. Grammatica Lingvae Ungaricae. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2006. 430 lap 2000 Ft

*227. Varga Józsefné Horváth Mária: 18-19. századi személynevek a Rábaközből. 2007. 290 lap 2000 Ft

*228/1. Zelliger Erzsébet szerk.: Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9-11.) előadásai. 2007. 460 lap 2000 Ft

*228/2. KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY: A magyar nyelv magyarázata. Hungaria Illustrata. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2008. 288 lap 2000 Ft

*229. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. Budapest, 2008. április 17-18. Szerk. Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva. 2009. 2000 Ft.

*230. Tsétsi János: Helyesírási-grammatikai megjegyzések. Observationes Orthographico-grammaticae. Hasonmás kiadás fordítással. Fordította C. Vladár Zsuzsa. 2009. 800 Ft.

*232. Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai. Elementa Linguae Hungaricae. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2010. 120 lap 1500 Ft

234. Vörös Ferenc szerk.: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. A 2010. június 8-ai szombathelyi tanácskozás előadásai. 2010. 134 lap (Elfogyott.)

235. Vörös Ferenc: Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomásai. 2010. 222 lap (Elfogyott.)

*236. Tótfalusi Kis Miklós: Számvetés a helyesírásról. Rationatio de orthographia. Hasonmás kiadás fordítással. Fordította Fekete Csaba. Átdolgozta C. Vladár Zsuzsa. 2011. 1000 FtUgrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János